Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

ROK 2017

V Gminny Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta Gminy Turośń Kościelna w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

15 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Celem konkursu było podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji, wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w tym zakresie, rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania, wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich kompetencji, propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język ojczysty, kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego, wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości oraz integracja nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Turośń Kościelna.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas V – VII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. W konkursie mogło wziąć udział troje uczniów z każdej szkoły. O sposobie wyłonienia reprezentacji szkoły decydowali nauczyciele danej szkoły. Konkurs składał się z dwóch części. Uczniowie najpierw napisali dyktando ze słuchu, a następnie test składający się z ćwiczeń sprawdzających znajomość i zastosowanie wybranych zasad ortograficznych.

Komisja składająca się z nauczycieli języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej sprawdziła dyktando oraz test i wyłoniła laureatów.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, a oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali książki pt. „Słownik terminów literackich”. Nagrody wręczyła Sekretarz Gminy Turośń Kościelna.


***

Warsztaty plastyczne w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej 

W grudniu 2017 r. zakończyły się warsztat plastyczne, których celem było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych uczniów. Kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej, samodzielności, dokładności, zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi i ich umiejętnym łączeniem w pracach, kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego oraz wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości. Dzieci poznały dwa podstawowe ściegi szycia ręcznego, doskonaliły umiejętność posługiwania się igłą podczas szycia z filcu pisanek i maskotek, wykonały kartki okazjonalne techniką Iris, zakładki do książek techniką decoupage oraz ozdoby bożonarodzeniowe.

Do wykonania prac dzieci wykorzystały różne materiały papiernicze. Warsztaty były bezpłatne. Fundusze na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac zostały sfinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.
 

***

"Przyjazny świat dla każdego dziecka"

 program wychowawczo - profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Świat przyjazny dzieciom to taki świat, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego i w związku z tym mają dostęp do powszechnej edukacji obejmującej kształcenie i wychowanie już od szczebla przedszkolnego. Daje to dzieciom możliwość rozwinięcia indywidualnych predyspozycji w bezpiecznym przyjaznym otoczeniu. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego była przeprowadzona w grupie przedszkolnej w czasie IX – XII rok szkolny 2017 /2018. Objęte nim były dzieci w wieku 3 - 5 lat. Program był realizowany podczas codziennych zajęć i zabaw dydaktycznych mających na celu podniesienie własnej samooceny, uczenie szacunku dla samego siebie i innych, przygotowanie do umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie, bycia asertywnym, odpornym na negatywne wpływy środowiska. Zajęcia realizowane były w każdą środę i piątek tygodnia przez wszystkie dzieci przedszkolne, cztery razy w miesiącu. Zrealizowano następujące cele skupiając się na mocnych stronach dziecka, rozwijając je, jednocześnie pomagając w rozpoznawaniu tego, co w nim najlepsze:

 - integracja dziecka z grupą,
 - rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,
 - kształcenie umiejętności przestrzegania zasad wspólnej zabawy,
 - przeżywanie radości i satysfakcji z czynienia dobra,
 - wypracowanie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku ze strony innych,
 - uwrażliwianie na potrzeby i oczekiwania innych ludzi,
 - ukazanie dzieciom wartości najważniejszych w życiu człowieka,
 - wdrażanie do zgodnej pracy w grupie i odpowiedzialności za jej wyniki,
 - rozumienie i kierowanie swoimi emocjami.

 

***

Sprawozdanie z realizacji programu antynikotynowego "BIEG PO ZDROWIE"

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

W miesiącach marzec – maj bieżącego roku uczniowie klasy IV wraz z nauczycielem realizowali program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”. Program w I edycji obejmował swoim zasięgiem 78 szkół, co stanowi około 20 % szkół tego typu w województwie podlaskim. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Program charakteryzuje się kreatywnym podejściem do edukacji dzieci i młodzieży. Zajęcia były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie na zajęciach mogli przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty, jakie generuje palenie papierosów lub tworzyć antyreklamy tytoniowe i komiksy.

 

 

6 czerwca na boisku szkolnym odbył się „Bieg po zdrowie”, w którym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie szkoły. Celem biegu było popularyzowanie właściwych form zdrowego stylu życia. Zwycięzcą był każdy uczestnik, ponieważ najważniejszy był udział w biegu i jego ukończenie.

Podsumowując kilkumiesięczną pracę 16 listopada obchodzono Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Z tej okazji w szkole odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Profilaktycznego, którego celem było propagowanie życia bez nałogów. Młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne „Nie pal przy mnie mamo, tato”. Uczniowie klas V-VII mieli za zadanie wykonanie „Kartki dla palacza” motywującej do rzucenia palenia. Najciekawsze prace można było podziwiać na szkolnym korytarzu.

Wyżej opisane działania przeprowadzono dzięki wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

***

  Konkurs czytelniczy "Poczytaj mi tato! Poczytaj mi mamo!"

W czwartek 8 czerwca rozstrzygnięty został konkurs czytelniczy „Poczytaj mi Tato! Poczytaj mi Mamo!”, który rozpoczął się w styczniu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz zachęcenie rodziców do częstego czytania dzieciom. Konkurs polegał na przeczytaniu wskazanych książek lub wierszy i udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z przeczytaną pozycją. W konkursie udział wzięło 7 przedszkolaków: Aleksandra Danilczuk, Julian i Amelia Zaczeniuk, Patryk Danilczuk, Kacper Parzych, Jakub Bibułowicz, Maciej Brandeburg oraz ich mamy. Wszyscy zostali laureatami i zdobyli zasłużone I miejsce. Nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wręczyła pani dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej Ewa Chrabołowska.

***

"Olimpijka rodzinna – nauka rywalizacji sportowej”

Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego spędzania czasu wolnego

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło dnia 02.06.2017r. na boisku ORLIK imprezę sportową, zachęcającą dzieci i rodziców do aktywnego wspólnego spędzania czasu wolnego.

Celem zawodów sportowych było:

1.Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i ich rodziców w celu stworzenia alternatywy dla podejmowania zachowań ryzykownych.

- wzmacnianie więzi rodzic – dziecko;

- integracja rodziców z placówką, do której uczęszcza dziecko;

- integracja dzieci i rodziców z różnych grup, rozwijanie sprawności ruchowej;
- kształtowanie postawy prozdrowotnej ;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
- wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie;
- wdrażanie do czynnego wypoczynku;
- propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci;
- promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku;
- wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych.

Olimpijka Rodzinna przeznaczona była dla wszystkich dzieci z Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej i ich rodziców. Udział w imprezie wzięło ok. 140 osób (dzieci z rodzicami). Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Panią Ewę Chrabołowską dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, rozpoczęto konkurencje sportowe.

Stadion podzielono na sektory. Dzieciom dobrano zabawy biorąc pod uwagę ich wiek i możliwości fizyczne. Wszystkich obowiązywał strój sportowy. Konkurencje rozegrano z udziałem rodziców. Rodzice mieli możliwość wzajemnego poznania siebie i dzieci. Pomimo zaciętej walki sportowej wszyscy bawili się zgodnie z zasadą fair play. Nie było przegranych.

Za udział w olimpiadzie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale natomiast rodzice dyplomy.

W zabawach wykorzystano sprzęt sportowy zakupiony przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

***

Międzynarodowy program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”

18 maja zakończyły się zajęcia międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IIa z pedagogiem i wychowawcą. Podczas spotkań dzieci uczyły się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym, doskonaliły relacje z innymi ludźmi, uczyły się mówić o swoich uczuciach. Wzorem do postępowania stali się bohaterowie opowiadania, których przygody poznawali uczniowie na każdym spotkaniu. W trakcie zajęć pojawiło się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach. Program cieszył się powodzeniem, dzieci chętnie w nim uczestniczyły.

***

Sprawozdanie z przebiegu i rozstrzygnięcia III etapu konkursu plastycznego

,,Cztery pory roku” - ,,Wiosna budzi świat”

10 marca nastąpiło rozstrzygnięcie III etapu konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku”- ,,Wiosna budzi świat”. Do udziału przystąpiły dzieci z następujących przedszkoli i szkół z terenu gminy Turośń Kościelna:

- Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

- Niepubliczne Przedszkole ,,Puchatek” z Niewodnicy Kościelnej

- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wraz z Odziałem Przedszkolnym w Turośni Dolnej.

Na konkurs wpłynęło 25 prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie.

Prace plastyczne podzielono na dwie kategorie wiekowe:

dzieci 3 i 4- letnie oraz dzieci 5 i 6- letnie. Jurorzy mieli bardzo trudny wybór. Każda z prac była oryginalna. Wszystkie zostały szczegółowo omówione. Po burzliwych i długich obradach przyznano trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i dwa wyróżnienia w starszej grupie wiekowej. Jury oceniając prace, brało pod uwagę wkład pracy dziecka.

 
W grupie dzieci 3 i 4 –letnich:

I miejsce – Filip Radziwon, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej.

II miejsce – Magdalena Moroszko, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej.

III miejsce – Julia Ostaszewska, Niepubliczne Przedszkole ,,Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej.

W grupie dzieci 5 i 6 – letnich:

I miejsce – Monika Urwanowicz, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

II miejsce – Julia Kamińska, klasa ,,0” ze Szkoły Podstawowej w Tołczach

III miejsce – Julia Pabiś , klasa ,,0” ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej

Wyróżnienia:

- Urszula Hajduczenia, klasa ,,0” ze Szkoły podstawowej w Tołczach

- Klaudia Adamska, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu zostały rozdane nagrody, drobne upominki i dyplomy zakupione z pieniędzy pozyskanych z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

***

PROGRAM PROFILAKTYCZNYPOMOCNA DŁOŃ„

Celem programu było rozwijanie zainteresowań dzieci, jako alternatywy do zachowań ryzykownych. Program był tak skonstruowany, aby rozwijać wszechstronne zainteresowania dzieci. Zorganizowano zajęcia: plastyczne, wolontariat, teatralne, ruchowe- głównie taniec.

Program składał się z czterech obszarów rozwijających różne umiejętności:

I WOLONTARIAT przebiegał od IX do XI.

II ZAJĘCIA TEATRALNE przebiegały od XI do I.

III ZAJĘCIA PLASTYCZNE przebiegały od I do III.

IV ZAJĘCIA RUCHOWE POPRZEZ TANIEC przebiegały od IV do VI.

Pierwszy etap programu miał na celu uwrażliwienie na potrzeby innych oraz zachęcanie do niesienia pomocy w miarę możliwości uczestników. Działania skupiały się na zbieraniu plastikowych nakrętek dla chorego dziecka. Około 800 nakrętek przekazano szkolnemu koordynatorowi. Drugim działaniem w tym obszarze było zebranie pluszowych zabawek, puzzli oraz gier planszowych, które dzieci same zaniosły do Przedszkola.

Drugi etap obejmował zajęcia teatralne, w których udział wzięło 10 osób. Zajęcia odbywały się po lekcjach. Podczas spotkań ułożono prosty scenariusz sztuki pt. Jaś i Małgosia”. Dzieci same wykonały dekoracje do przedstawienia. 18 Stycznia 2017r. przedstawiono spektakl, który obejrzały wszystkie grupy przedszkolne.

Etap trzeci obejmował uczestnictwo w zajęciach plastycznych, przeprowadzono warsztaty ORIGAMI i zorganizowano konkurs ORIGAMI. Podczas zajęć plastycznych dzieci poznawał ciekawe i różnorodne techniki plastyczne. Prace plastyczne były prezentowane od 15-19 V 2017r. podczas Szkolnych Dni Profilaktyki.

Czwarty etap programu polegał na założeniu Zespołu Tanecznego-Cheerleaderki. Układ choreograficzny przedstawiono podczas Dni Otwartych Szkoły 21 03 2017r. Taniec pomaga rozluźnić napięcie mięśniowe i rozładować nagromadzoną energię. Zespół Cheerleaderek wystąpi podczas zawodów sportowych.

Fundusze na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć zostały pozyskane z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

***

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI I UCZNIÓW KLAS ,,0”

,,KARTKA WIELKANOCNA”

Dnia 4 kwietnia 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Kartka Wielkanocna”

CELEM KONKURSU BYŁO:

-Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

-Wzmacnianie relacji rodzic – dziecko,

-Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości rodzinnej,

-Poszukiwanie nowych środków wyrazu i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

-Integracja rodziców z placówką, do której uczęszcza dziecko,

-Integracja dzieci i rodziców z różnych przedszkoli i klas ,,0”

Do udziału przystąpiły dzieci z następujących przedszkoli i szkół z terenu gminy Turośń Kościelna:

- Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

- Niepubliczna Szkoła wraz z Odziałem Przedszkolnym w Niewodnicy Kościelnej

- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wraz z Odziałem Przedszkolnym w Turośni Dolnej.

Na konkurs wpłynęło 37 prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie. W skład jury zaproszono:

  • Panią Marlenę Banel - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Panią Beatę Szymoniuk – Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Prace plastyczne podzielone zostały na dwie kategorie wiekowe: dzieci 3 i 4- letnie oraz dzieci 5 i 6- letnie. Jury oceniając pracę brało pod uwagę nie tylko estetykę i pomysłowość rodziców, ale także wkład pracy dziecka. Po szczegółowym omówieniu każdej pracy przyznano:

W grupie dzieci 3 i 4 –letnich:

I miejsce – Gabriela Ożarowska, Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej

II miejsce – Szymon Bursa, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

III miejsce – Julian Zaczeniuk, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

W grupie dzieci 5 i 6 – letnich:

I miejsce – Norbert Osmólski, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej

II miejsce – Patryk Danilczuk, Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

III miejsce – Piotr Więcko, Szkoła Podstawowa w Tołczach

 
 

ROK 2016 

 Język angielski w świetlicy wiejskiej w Chododorach

     W 2016 r. w świetlicy w Chodorach Pani.Maja Chmurkowska przeprowadziła serię zajęć pt. Angielski przez zabawę" cieszących się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości. Zajęcia łączące w sobie walory edukacyjne i rozrywkowe były również znakomitą okazją do integracji najmłodszej części lokalnej społeczności. Zostały zorganizowane z inicjatywy mieszkańców i sfinansowane ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia . Odbywały się w miesiącach; od kwietnia do czerwca 2016 r. oraz od października do końca grudnia 2016 r.

 
 
 

 

 ***

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

Niezwykły klimat świąteczny zagościł w Turośni Kościelnej przy Zespole Szkół. Wszystko dzięki warsztatom bożonarodzeniowym przeprowadzonym dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

W przedszkolu samorządowym zorganizowano dzieciom świąteczne warsztaty plastyczne z udziałem rodziców i zaproszonych gości. „Słoneczka” z białej skarpetki i ryżu wykonały bałwanki, a z kartonu i kolorowej włóczki choinki. Nad procesem tworzenia czuwała krawcowa- pani Aniela Wojtach, która zapoznała również przedszkolaki z tajnikami swojej pracy. „Chmurki” po kierunkiem pani Dominiki Jakim i przy wsparciu najbliższych zrobiły piękne świąteczne wieńce do ozdoby drzwi lub wnętrza domu. Warsztaty w najstarszej grupie poprowadziła pani Agnieszka Kiercul. „Promyczki” wykonały z papierowych serwetek niezwykłe ozdoby choinkowe na drewnie metodą decoupage.

W szkole podstawowej odbyły się warsztaty florystyczne. Najpierw młodzież wykonała ozdoby - bombki, choinki obszyte cekinami, łańcuszkami. Następnie pani Jagoda Drozdowska wprowadziła w tajniki tworzenia stroików świątecznych. Gotowe stroiki z całą pewnością będą świetnym elementem dekoracyjnym świątecznego stołu. Nie zabrakło też i pierników-to uczniowie lubią robić najbardziej. Gwiazdeczki, kolorowe perełki, które lądowały na smacznym pokrytym lukrem pierniczku.

Grupa uczniów z gimnazjum wykonała z łańcuchów, cekinów, bombek, wstążek, pustych kartek i brokatu świąteczne ozdoby, udekorowała również pachnące pierniczki przynoszące zapach świąt. Warsztaty te nie tylko pokazały, że nie trzeba mieć talentu plastycznego, aby wykonać cudowne ozdoby bożonarodzeniowe i upominki, ale również dały im możliwość pomagania sobie nawzajem i integracji. Uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pracowitością. Z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty.

***

Sprawozdanie z warsztatów plastycznychRozwijanie zdolności artystycznych uczniów”

w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

   Dnia 01.12.2016r. zakończyły się warsztaty plastyczne „Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów”. Uczestniczyło w nich systematycznie 11 uczniów naszej szkoły. Dzieci podczas 9 spotkań poznały różne sposoby przyszywania guzików, wykonały prace techniką decoupage oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów niezbędnych do wykonania tych prac, m.in.: guziki, kawałki materiału, elementy drewniane, serwetki, klej magiczny, farby akrylowe, wstążki, koraliki, taśmy pasmanteryjne.

   Warsztaty były bezpłatne. Fundusze na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac oraz nagród na konkurs zostały pozyskane od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

 

 

 ***

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finanasowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło II edycję konkursu plastycznego " Świateczne drzewko".

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać każde dziecko. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. Z każdej placówki mogło wpłynąć po 3 prace plastyczne w każej grupie wiekowej. Format i technika prac była dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 5.12.2016r. W konkursie zostali wyłonieni zdobywcy I,II,III miejsca oraz wyróżnienia, którzy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisjię Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

Finaliści zostali zaproszeni na uroczyste wręczanie nagród i dyplomów 11.12.2016r. o godz. 18.00 na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym w Zepole Szkół w Turośni Kościelnej.

  ***

Nauka pływania 

W roku szkolnym 2016 / 2017 sem I Zespół Szkół w Turośni Kościelnej zorganizowało kursy Nauki Pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej klasy I-III (około 60 dzieci).

Dzieci podzielono na dwie grupy. Każda z nich miała zajęcia raz w tygodniu. Dla jepszej organizacji zajęć wyodrębniono trzy grupy:

- Złota - zaawansowana (doskonalenie pływania)

- Srebrna- średnio zaawansowana

- Brązowa- nauka pływania.

 


 ***

Dzień Bez Przemocy 

Zgodnie z szkolną tradycją 30 września 2016 roku w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej obchodzono Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy zorganizowany przez panią pedagog Barbarę Bołdak.

Szkoła aktywnie włączyła się w propagowanie życia bez agresji. Na lekcjach godziny wychowawczej nauczyciele prowadzili pogadanki dotyczące potrzeby wzajemnego szacunku i życzliwości. W ramach tych zajęć wszystkie klasy przygotowały plakaty, których hasła zachęcały do funkcjonowania bez przemocy w szkole.

Rano wszyscy spotkali się na auli, gdzie uczniowie prezentowali swoje transparenty oraz wyjaśniali, dlaczego życie bez przemocy jest dla nich ważne. Były pouczające wiersze, rymowanki, a nawet przedstawienie ukazujące, jaką krzywdę może wyrządzić agresja słowna, psychiczna i fizyczna. Następnie dyplomami nagrodzeni zostali uczniowie odznaczający się życzliwością, troską oraz potrafiący łagodzić konflikty pomiędzy innymi bez pomocy agresji. Spośród swojego grona uczniowie szkoły podstawowej zgodnie wybrali, iż takimi osobami są:

Szkoła Podstawowa:

Klasa IIb - Maja Jurczak

Klasa IIIa - Wiktoria Jabłońska

Klasa IIIb - Kacper Bednarek

Klasa IV - Julia Świstun oraz Zuzanna Jurczak

Klasa V - Agata Sawicka

Klasa VI – Amelia Mielech

Gimnazjum:

Ia – Paulina Roszkowska

IIa – Ilona Kamińska

IIb – Klaudia Dryl

IIIa – Kinga Bukłaha

IIIb – Szymon Bielicki

IIIc – Agnieszka Wilczewska

 

 

Dzień zakończył „Biały Marsz”. Ubrani na biało uczniowie Zespołu Szkół wspólnie wraz ze swoimi transparentami przeszli się ulicami Turośni Kościelnej, aby pokazać, iż przemoc nie jest akceptowana nie tylko w naszej szkole, ale w całej naszej społeczności.


  ***

Nauka Pływania

W roku szkolnym 2015 / 2016 sem II Zespół Szkół w Turośni Kościelnej zorganizował kursy Nauki Pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej klasy I-III (około 70 dzieci). Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru.

Oprócz dzieci z SP w Turośni Kościelnej uczęszczały na zajęcia dzieci z:

SP w Tołczach 7osób,

Turośni Dolnej 10 osób,

Przedszkola 12.osób.

Dzieci podzielono na dwie grupy. Każda grupa miała zajęcia raz w tygodniu.

Ze względu poziom umiejętności wyodrębniliśmy 3 podgrupy.

nauka pływania- elementy oswajające z wodą, nauka pływania z przyborami, doskonalenie pływania. Taki podział umożliwiał szybkie postępy w nauce i pozwalał na swobodne przejście uczniów do grupy wyższej.

Od stycznia do końca czerwca zorganizowano 33 wyjazdy na pływalnię oraz 1 wyjazd do ośrodka sportowego BOSiR w Dojlidach. Dzieci wraz z opiekunami wyjeżdżały na basen pływacki w Białymstoku przy ul. Stromej.

Zajęcia były bardzo lubiane przez dzieci, a frekwencja wyniosła 100%

Tego typu wyjazd bardzo zintegrował środowisko lokalne. Rodzice uczniów chętnie pomagali (ubieranie, suszenie włosów) w organizacji wyjazdów. Dawali tym samym przykład właściwego zachowania. Jest to świetny sposób spędzania wolnego czasy z dala od używek i związanych z nimi problemami.

Dnia 29.06.2016r. czekała na najstarsze dzieci z Samorządowego Przedszkola w Turośni Kościelnej fantastyczna niespodzianka. Zorganizowano wyjazd na plażę miejską DOJLIDY w Białymstoku. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele, rodzice i ratownicy. Przedszkolaki były zachwycone możliwością wypoczynku w wodzie, a te które w ciągu roku szkolnego uczęszczały na basen, pokazały czego się nauczyły.

***

Gminny Konkurs Profilaktyczny

Rosnę zdrowo, bo nie ulegam nałogom"

Gminny Konkurs Profilaktyczny "Rosnę zdrowo, bo nie ulegam nałogom" zorganizowano przy wsparciu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na konkurs wpłynęło wiele prac nie tylko ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, ale również ze szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej oraz w Tołczach. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę:

- samodzielność wykonania pracy plastycznej, napisania wiersza -rymowanki;

- oryginalność i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu;

- estetykę wykonania;

- właściwy dobór użytych środków wyrazu plastycznego i treści literackiej zgodnie z tematem.

Roztrzygnięcie konkursu odbyło się 5 czerwca 2016r. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej. Wystawę najciekawszych prac można było obejrzeć na korytarzu szkolnym. Nagrody otrzymali:

I Kategoria - klasy 1- 3 - praca plastyczna

I miejsce - Martyna Ciesielska - kl. II, SP w Turośni Dolnej, opiekun: E.Puścian

II miejsce - Jakub Kiełek - kl. IIa, SP w Turośni Kościelnej, opiekun: D. Poślada

III miejsce - Julia Biżuta - kl. III, SP w Tołczach, opiekun: A. Tomkiel

Wyróżnienia:

Damian Kalinowski - kl. IIb, SP w Turośni Kościelnej, opiekun: B. Leszczyńska

Krystian Kosiński - kl. I, SP w Tołczach, opiekun: E. Stolnik

Natalia Wiązek - kl. I, SP w Turośni Dolnej, opiekun: B. Pieczur

Kacper Pabiś - kl. II, SP w Turośni Dolnej, opiekun: E. Puścian

II Kategoria - klasy 4 -6 - wiersz-rymowanka

I miejsce - Beata Radajewska - kl. V, SP w Turośni Kościelnej

II miejsce - Martyna Harasim - kl. V, SP w Turośni Dolnej, opiekun: A. Toczko-Naumowicz

III miejsce - Martyna Bogdanowicz - kl. IV, SP w Tołczach, opiekun: E. Złotkowska

Wyróżnienia:

Julia Zembrowska - kl. VI, SP w Tołczach, opiekun: E. Złotkowska

Magdalena Wiązek - kl. V, SP w Turośni Dolnej, opiekun: A. Toczko - Naumowicz

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie specjalne podziękowania.

Monika Leszczyńska

***

Warsztaty ekologiczne „Poznaj - szanuj - dbaj"

12 maja 2016 r. tego dnia gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Poznaj - szanuj - dbaj" - Powrót do Topilca 2. Tego rodzaju zajęcia, to praktyczna metoda sprawdzenia zdobytych w szkole wiadomości i umiejętności w dziedzinie nauk przyrodniczych. To także sprawdzian pracy w zespole, możliwość autoprezentacji, a także rozwijania zainteresowań. Uczniowie działając pod okiem instruktorów:

  • badali właściwości fizyko-chemiczne wody i poznawali jej mieszkańców

  • zdobywali wiedzę o glebie i jej znaczeniu dla istot żywych

  • mogli zaznajomić się z arkanami ekologicznej kuchni, przygotowując potrawy z „chwastów"

  • uczyli się jak w najprostszy sposób wykonywać ciekawe, smaczne przetwory i zapełniać półki ekospiżarni

  • rozpoznawali gatunki ważek i motyli

  • podglądali zachowanie ptaków narwiańskich ekosystemów

  • przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Topilca, poznając warunki ich życia i zajęcia

  • zaznajomili się z historią dawnych obywateli wsi.

Dużo ciekawych przeżyć zapewnili gimnazjalistom harcerze. Pod ich przywództwem grupa warsztatowa zmagała się z tajnymi szyframi, rozwiązując zagadki historyczne, krajoznawcze i przyrodnicze. Musiała się wykazać sprawnością fizyczną i inteligencja. Dzięki pomocy ratownika medycznego uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności postępowania podczas wypadku na drodze, omdlenia lub uszkodzenia narządu ruchu.

Warsztaty umożliwiły uczniom uświadomić jaką rolę w przyrodzie pełni człowiek i w jaki sposób podejmowane przez niego decyzje pozwalają zachować różnorodność biologiczną, a przede wszystkim utrzymać równowagę w ekosystemach. Gimnazjaliści utrwalili warsztaty ekologiczne w opracowanych przez siebie prezentacjach i filmie.

Oto przykłady warsztatowych działań:

                             Polowanie na ważki i motyle

                                Badanie fizycznych właściwości wody

                         Produkcja syropu z fiołków

                               Rozpoznawanie typów gleby

                                   Instruktaż ratowniczy

***

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

19 maja 2016 r. w klasie III świętowano realizację programu „Przyjaciele Zippiego", z którym pracowano od października 2015 r. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne.

Celem programu było uświadomienie dzieciom, jak mają sobie radzić z trudnościami w życiu. Program wskazywał jak szukać sposobów rozwiązania problemów, jak prosić o pomoc i jak oferować pomoc innym. Najważniejszą zasadą było wybranie dobrego rozwiązania danego problemu, które pomoże dziecku poczuć się lepiej i nie skrzywdzi innych.

W myśl tych założeń uczniowie poznawali różne historie przyjaciół Zippiego i ich problemy. Na bazie opowiadań uczyły się rozpoznawać własne uczucia i mówić o nich, słuchać i wyrażać to, co chciałyby powiedzieć. Dzieci starały się szukać pomysłów na rozwiązywanie konfliktów oraz sposobów nawiązywania i utrzymywania prawdziwej przyjaźni.

Na zakończenie programu wręczono uczniom pamiątkowe dyplomy.

Pedagog szkolny: Barbara Bołdak

***

PROGRAM PROFILATYCZNY

Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość"

Program realizowany był w czasie pozalekcyjnym. Były to głównie dni wolne od zajęć szkolnych (ferie, soboty) oraz kilka spotkań po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Uczestnikami zajęć były dzieci chętne; uzdolnione artystycznie, zainteresowane poznaniem nowych technik plastycznych i technicznych, poszerzające wiedzę o najbliższej okolicy, zainteresowane historią miejscowości oraz dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin mających problem z zorganizowaniem opieki w dni wolne od zajęć szkolnych oraz z rodzin zagrożonych społecznie.

Warsztaty kronikarskie odbywały się w czasie ferii zimowych. 27, 28 oraz 29 stycznia 2016r, łącznie 10 godzin. W czasie tych zajęć uczniowie pracowali z komputerem (kroje czcionek, zasady ortografii i pisowni polskiej), segregowali zdjęcia, tworzyli krótkie notatki kronikarskie, planowali rozmieszczenie zdjęć i podpisów na stronie kroniki.

 Zajęcia z haftu krzyżykowego odbywały się 24 lutego 2016r oraz 4 marca 2016r, łącznie 4 godziny pracy wspólnej oraz kilka godzin pracy indywidualnej w domach związanej z zakończeniem poszczególnych wzorów i prac. W zajęciach brali udział również chłopcy, którzy udowodnili koleżankom, że igła w dłoniach męskich jest posłuszna. Powstałe prace to wzory wielkanocne wykorzystane przy kartkach ręcznie wykonywanych.

 Zwyczaje wielkanocne, tradycje z tym związane:
- tworzenie palm
były to zajęcia z florystką p. Jadwigą Drozdowską, odbyły się one 5.03.2016r (4 godz ). Pani Jadwiga zdradziła sekrety robienia bukietów, układania kwiatów oraz wykonywania kwiatów z bibuły, którymi zostały ozdabione palmy. Powstałe palmy zrobiono w większości z naturalnych krzewów (bukszpan, cis, wierzbowe bazie, suszone kwiaty i trawy) oraz kwiatów własnoręcznie wykonanych.

 - tworzenie kartek świątecznych techniką scrapboockiny - zajęcia te odbyły się 11. 03. 2016r oraz 15.03. 2016r łącznie (3 godz). W czasie tych spotkań uczniowie zastanawiali się nad kompozycjami otwartymi i zamkniętymi, dobieraniem kontrastów, tonowaniem barw i ostatecznym komponowaniem i ozdabianiem kartek. Powstałe w czasie zajęć kartki zostały wysłane do różnych instytucji wspierających szkołę, rozdane osobom starszym i samotnym mieszkającym w sąsiedztwie uczniów naszej szkoły.

 - zajęcia o tematyce świątecznej - jajka

- dekorowanie pierników odbyło się 16. 03. 2016r (2 godz). Zajęcia bardzo lubiane przez uczniów. Dzieci wykazały się fantazją, pomysłowością i oryginalnością podczas tworzenia świątecznych dekoracji.

- dekupaż - zajęcia odbyły się 2.04. 2016r łącznie (4 godz). Podczas zajęć obecna była pani sekretarka Ewa Potocka, która podzieliła się swoimi oryginalnymi.Ozdabiano słoiki po kawie oraz inne mniejsze naczynia szklane wykorzystywane jak pojemniki na przybory lub drobniejsze zabawki.

We wszystkich zajęciach uczestniczyło 79 osób.

Uczestnicy spotykali się w atmosferze spokoju, serdeczności i wzajemnej współpracy. Uczyli się nowych technik plastycznych, poszanowania pracy własnej i innych, przywiązania do tradycji oraz atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsora materiałów do zajęć, czyli Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

***

 Jestem odpowiedzialny - pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Szkolne Dni Profilaktyki, które już na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych. Każdego roku kilkanaście dni poświęconych jest realizacji przez społeczność szkolną zadań profilaktycznych. Ich celem jest tworzenie zdrowego, wspierającego środowiska szkolnego, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów w szkole. Tym celom służyły spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi: psychologiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łapach, psychologiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, wykładowcami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Funkcjonariuszami Policji.

 

Podczas licznych warsztatów i zajęć uczniowie poszerzali swoja wiedzę odnośnie racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia, doskonalili umiejętność radzenia sobie z presją grupy, podczas warsztatów z psychologami trenowali odmawianie używek. Policjanci uświadomili skutki niewłaściwych zachowań. Nasi najmłodsi mieli lekcje biblioterapii. Poruszane tematy o uczciwości, odpowiedzialności, szacunku czy przyjaźni ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji w życiu. Wszystkie klasy zrealizowały godziny wychowawcze na temat odpowiedzialności. Podczas apelu podsumowującego akcję klasy prezentowały swoje wnioski.

Ponadto w czasie trwania akcji odbyły się konkursy: Konkurs na dokument filmowy „Codzienny dzień współczesnej młodzieży oraz rodziny".

I miejsce Magda Krajewska https://www.youtube.com/watch?v=8OsI25xMYDE&feature=youtu.be

II miejsce Paweł Płoński https://www.youtube.com/watch?v=ZrLl5flDOSg&feature=youtu.be

Konkurs na plakat „Stop dopalaczom"

I miejsce Paulina Czempińska

                                   II miejsce Natalia Busłowska

                                 III miejsce Gabriela Roszkowska

 Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie dziękują zaproszonym gościom oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w realizacji Szkolnych Dni Profilaktyki.

 

ROK 2015

W sezonie zimowym wrzesień/grudzień 2015 w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywały się zajęcia z tenisa ziemnego. Trwały one od 1 września do 30 grudnia raz w tygodniu. Skierowane były szczególnie do dzieci z Przedszkola, Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum. Nad przebiegiem zajęć czuwał wykwalifikowany trener - Andrzej Sienkiewicz, który prowadził treningi na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Duża liczba uczestników pozwoliła na utworzenie grup wiekowych. Dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawami gry w tenisa ziemnego, różnymi zabawami, które rozwijają sprawność ruchową.

Wyjazdy dzieci na basen

W 2015 roku Zespół Szkół w Turośni Kościelnej zorganizowało kursy Nauki Pływania dla uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej (klasy I-III). Od stycznia do końca czerwca zrealizowano 18 wyjazdów dla 38 uczniów oraz 32 wyjazdy dla 67 uczniów od września do stycznia.

Dzieci wraz z opiekunami wyjeżdżały na basen pływacki w Białymstoku przy ul. Stromej 1.

Dzięki organizacji tego przedsięwzięcia osiągnęliśmy kila celów istotnych dla promowania zdrowego tryby życia:

- wskazanie dzieciom z terenu gminy alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- integracja wielu środowisk,

- współpraca rodziców ze sobą oraz szkołą.

Wyjazdy współfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizator: Artur Ejsmont

                            ***

 W trakcie Bożonarodzenionych przygotowań w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej zorganizowano warsztaty podczas, których uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wykonywali różnymi technikami kartki świąteczne i ozdoby choinkowe. W trakcie pracy dzieci przypominały sobie o różnych tradycja i zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Zajęcia aktywizowały dzieci młodsze jak i młodzież gimnazjalną. Była to jedna z alternatywnych form spędzania czasu wolnego pobudzająca wyobraźnię oraz zdolności manualne.

Materiały na przygotowanie warsztatów finansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

***

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finanasowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło konkurs plastyczny " Świateczne drzewko". Celem konkursu było:

- rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości plastycznej dzieci i rodziców

- integracja dzieci i rodziców podczas wspólnego wykonywania pracy

- promowanie tradycji Bożonarodzeniowych,

- stwarzanie możliwości do wykorzystania różnorodnego materiału plastycznego i przyrodniczego, wydobycie jego walorów estetycznych

- prezentacja i popularyzacja działań artystycznych

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.Uczestnikiem Konkursu mogło zostać każde dziecko. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. Z każdej placówki mogło wpłynąć po 3 prace plastyczne w każej grupie wiekowej. Format i technika prac była dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8.12.2015r. W konkursie zostali wyłonieni zdobywcy I,II,III miejsca oraz wyróżnienia, którzy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisjię Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Finaliści zostali zaproszeni na uroczyste wręczanie nagród i dyplomów 20.12.2015r. o godz. 18.00 na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym w Zepole Szkół w Turośni Kościelnej.

 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM