Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

przypomina o

zbliżającym się terminie

składania wniosków:

 

- wnioski o opłacenie obiadów w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 w szkole lub przedszkolu można składać już w okresie wakacyjnym, tj.od 02 lipca 2018r.

- wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz wnioski na specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia:

  • 1 lipca – w formie elektronicznej;

  • 1 sierpnia – w wersji papierowej;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendium) na nowy rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od dnia:

01 września do 15 września 2018 r.

***

KOMUNIKAT

Świadczenie „Dobry Start" wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.

Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.


Kiedy złożyć wniosek?
Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

  • Bankowości elektronicznej

Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

      
Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start" mieszkańców Gminy Turośń Kościelna będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.


Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start" upływa 30 listopada 2018r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

***

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej realizuje dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Pracownicy socjalni przyjmują wnioski od lipca 2018 r. na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019.

Prawo do świadczenia niepieniężnego w formie dożywiania w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe (771,00 zł), w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc w formie dożywiania pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS w Turośni Kościelnej lub na stronie: www.turosn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania")

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS/KRUS, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatkowy za (2018r.) lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, z terenu Gminy na której znajduje się gospodarstwo

3) aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał)

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczeniu lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

6) zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole podstawowej.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia podania pracownik socjalny GOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (np. oświadczenia o stanie majątkowym).

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją.

***

BEZPLATNE PORADY PRAWNE!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności GKRPA

 

 

***

PUNKT KONSULTACYJNY

              Czynny codziennie w godzinach urzędowania.

W każdy ostatni piątek miesiąca  

w godz:15.00 - 17.00 w budynku Urzędu Gminy w 

Turośni Kościelnej pok. nr. 4

Bezpłatnych porad udziela:

Edyta Zdanuczyk
psycholog, terapeuta

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

 

ul. Świętojańska 22 lok. 1
15-082 Białystok
tel; fax. (85) 732 82 20
kom. 510 095 630

Bezpłatne porady prawne

Poniedziałek, Wtorek: 14.00 – 18.00
                    Śro
da: 15.00 – 19.00

Bezpłatne porady :

psycholog, terapeuta
Poniedziałek, Środa: 15.00 – 19.00
                          Sobota: 8.00 – 10.00

 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM